CEO DANG DUC THANH

Green Plus Group 董事会主席

基金管理委员会主席

HUYNH KY TRAN 博士

蓝浩化妆品有限公司 Thorakao 董事会主席

基金副总裁

建筑师 LE VIET HAI

Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company 董事会主席

基金副总裁

HUYNH BICH NGOC 女士

Thanh Thanh Cong Group 董事会副主席

基金副总裁

PHAN TAN DAT 先生

DRH Holdings Joint Stock Company 董事会主席

基金副总裁

(夫人) DANG BICH VAN

BIS 国际学校业务总监

基金总监