Trưởng Ban: Giáo sư Lê Quan Nghiệm

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Dược TP. HCM

PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Thị Bay

Chủ tịch Câu Lạc Bộ Vì Chất Lượng Cuộc Sống

(Ông) Johan Nyvene

Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC)

(Bà) Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch HĐQT, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam